İkale Sözleşmesi Nedir? Yargıtaydan Yeni Karar

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yargıtayın bir kararında, sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin sona erdirilmesinin de mümkün olduğu, sözleşmenin doğal yoldan sona ermesi dışında tarafların akdi ilişkiyi sona erdirebilecekleri açıklanmış ve bu işlemin adı ikale olarak belirtilmiştir. İkale sözleşmesiyle ilgili yeni karar haberimizin içeriğinde.

22. Hukuk Dairesi 2017/41009 E. , 2017/21341 K.

“İçtihat Metni”
BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : … 8. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : İŞE İADE
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalı işveren nezdinde 2003 yılında çalışmaya başladığını, 11.03.2016 tarihinde şirketin yeniden yapılandırmaya gideceği, bu nedenle işine son verileceği ifade edilerek işverence hazırlanan yazıyı imzalamasının istenildiğini, imzadan kaçınması halinde özlük haklarının ödenmeyeceğinin belirtildiğini, baskı altında yazıyı imzaladığını, gerçekte işten ayrılma iradesinin kesinlikle olmadığını beyanla, işe iadesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacının 11.03.2016 tarihinde emeklilik teşvik programından yararlanmak suretiyle yasal tazminatlarının kendisine ödenmesini içeren istifa dilekçesi verdiğini, kıdem ve ihbar tazminatı ile ilave olarak 2 aylık net ücret tutarını aldığını, ibraname verdiğini beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesince, bilirkişi raporu doğrultusunda işe iade kararı verilmiştir.

İstinaf Başvurusu:
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Temyiz
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:
1-Davacının iş akdinin feshinin ikale yoluyla yapılıp yapılmadığı taraflar arasında tartışma konusudur.
Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Yargıtayın bir kararında, sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin sona erdirilmesinin de mümkün olduğu, sözleşmenin doğal yoldan sona ermesi dışında tarafların akdi ilişkiyi sona erdirebilecekleri açıklanmış ve bu işlemin adı ikale olarak belirtilmiştir. ( Yargıtay 15.HD. 02.10.1995 gün, 1995/2259 E, 1995/5181 K.)

İşçi ve işveren iradelerin fesih konusunda birleşmesi, bir taraf feshi niteliğinde değildir. İş Kanununda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir açıklamanın (icap) ardından diğer tarafın da bunu kabulü ile bozma sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur.

Bozma sözleşmesinde icapta, iş ilişkisi karşı tarafın uygun irade beyanı ile anlaşmak suretiyle sona erdirmeye yönelmiştir. Bu sebeple, ikale sözleşmesi akdetmeye yönelik icap, fesih olarak değerlendirilip, feshe tahvil edilemez (Kılıçoğlu/Şenocak: İş Güvencesi Hukuku, … 2007 s.99)

İkale Sözleşmesi Nedir? Yargıtaydan Yeni Karar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Bize Katılın