Geçici Meslekten Çıkarma Kararı

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Danıştay: ‘1 Yıl Süreyle Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma’ Cezası Meslekten Çıkarma Sonucunu Doğurmaz’ kararı. Detaylar haberimizin devamında.

“İçtihat Metni”
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONUNCU DAİRE
Esas No : 2021/4464
Karar No : 2021/4348

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN_ÖZETİ :… Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN_ÖZETİ : Savunma alınmamıştır.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakiminin raporu ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra, gereği görüşüldü:

Dava; gümrük müşaviri olan davacı tarafından, görevini dürüstlükle yapmayarak mesleki kurallara aykırı hareket ettiğinden ve görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunduğundan bahisle 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6/2-c ve Geçici 6/3. maddeleri uyarınca “1 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma” disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı Merkez Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; … İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen … tarih ve E:.. , K:… sayılı karara karşı davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusunun, … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla Danıştaya temyiz yolu açık olmak üzere reddedildiği; davalı idare vekili tarafından Danıştaya hitaben verilen ve 07/07/2021 tarihinde kayda giren dilekçe ile …

Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin anılan kararının temyizen incelenerek bozulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanunla eklenen geçici 8. maddesinde, 6545 sayılı Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümlerin 2576 sayılı Kanun’un anılan Kanunla değişik 3. maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları 20/07/2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanacağı; aynı Kanun’un “İstinaf” başlıklı 45. maddesinin 6. fıkrasında, bölge idare mahkemelerinin 46. maddeye göre temyize açık olmayan kararlarının kesin olduğu; “Temyiz” başlıklı 46. maddesinde, Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin bu maddede sayılan davalar hakkında verdikleri kararların Danıştayda temyiz edilebileceği, “Temyiz dilekçesi” başlıklı 48. maddesinin 6. fıkrasında, temyizin kesin bir karar hakkında olması halinde kararı veren merciin temyiz isteminin reddine karar vereceği; aynı maddenin 7. fıkrasında ise, temyizin kesin bir karar hakkında olduğunun anlaşıldığı hallerde altıncı fıkrada sözü edilen kararın Danıştayın ilgili dairesince kesin olarak verileceği, hükme bağlanmıştır.

Bu durumda; gümrük müşaviri olan davacının 1 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin belirli bir meslekten çıkarılma sonucunu doğurmadığı, gümrük müşaviri statüsüne sahip olan davacının belirli bir süre ile meslek icrasının disiplin cezası niteliğinde bir işlemle durdurulması sonucunu doğurduğu görüldüğünden, temyiz yoluyla incelenmesi talep edilen uyuşmazlığın, 2577 sayılı Kanun’un 46. maddesinde sayılan davalar arasında yer almaması sebebiyle … Bölge İdare Mahkemesince davalı idarenin istinaf başvurusunun reddi yolunda verilen karar her ne kadar temyiz yolu açık olmak üzere verilmişse de kesin olup, temyizen incelenmesine hukuki olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, temyiz aşamasında yatırılan posta ücretinden artan kısmın isteği halinde davalı idareye iadesine, 28/09/2021 tarihinde oy çokluğuyla kesin olarak karar verildi.

(X)-KARŞI OY :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha uzun süreyle engelleyen işlemlere karşı açılan iptal davalarında bölge idare mahkemelerinin verdikleri kararların temyizen incelenebileceği kurala bağlanmıştır.
Dava konusu olayda, her ne kadar bir yıl süreyle icrası engellenen faaliyet serbest meslek faaliyeti ise de, söz konusu faaliyet kapsamında işletilen kazanç getirici müessesenin tüm faaliyetlerinin otuz günden daha fazla süreyle engellenmesi söz konusu olduğundan, temyiz isteminin esas yönünden incelenmesi gerekmektedir.
Belirtilen gerekçeyle aksi yöndeki Daire kararına katılmıyorum.

Geçici Meslekten Çıkarma Kararı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Bize Katılın