Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Allım İlanı

0
392

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Giriş Sınavı ile açık bulunan GİH sınıfından 4 adet 7 dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 – SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 01.10.2017 tarihinde Pazar günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi, Şehit Hakan ÖZCAN Eğitim Merkezi Adres: Karaoğlan Mah. Tüfekçi Yusuf Bulvarı No: 56 Eski Tekel Binası Şehitkamil/GAZİANTEP (İrtibat Tel: 0342 211 12 00 / Dahili 2007) adresinde yapılacaktır.

2 – SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarih de 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

d) Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak,

e) Yapılacak inceleme sonucunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak, aynı zamanda Müfettişlik yapabilecek karakter ve vasıflara haiz olmak,

f) Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları yada özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü yada herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak,

g) ÖSYM tarafından 2017 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (A) Grubundan, (KPSSP 48) puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,

ğ) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak,

3 – SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 05.09.2017-11.09.2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan ları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat edilecektir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

4 – BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.gantep.bel.tr internet adresinden temin edinilebilir.)

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı fakültelerden birinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

c) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,

ç) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

d) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,

e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5 – YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Yazılı sınava belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 80 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek olandan, düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişilerde sınava çağrılır. Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 20.09.2017 tarihinde yukarıda belirtilen www.gantep.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır.

6 – SINAV GİRİŞ BELGESİ

Yazılı sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların yazılı sınavdan önce İnsan ları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir. Giriş sınavına bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

7 – SINAV KONULARI

Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil Gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır;

a) İktisat; Genel İktisat Teorisi, Para, Banka ve Konjonktür, Milli Gelir İstihdam ve İşletme İktisadı

b) Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi ve Bütçe

c) Hukuk;

– İş Hukuku

– İdare Hukuku; İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı,

– Ceza Hukuku: Genel Hükümler, Devlet İdaresi ve ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlara ve mal aleyhinde işlenen suçlara ait hükümler,

– Ceza Mahkemeleri Usulü Hukuku: Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunun Umumi Hükümler Başlığını taşıyan hükümler ile Muhakeme Usulü başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler

– Medeni Hukuk: Başlangıç hükümleri ve şahsın hukuku

– Borçlar Hukuku: Genel Esaslar, Akitler, Zamanaşımı hakkında genel bilgiler

– Ticari Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak,

ç) Muhasebe; Ticaret Muhasebesi, Bilanço ve Ticari Hesap

d) Yabancı Dil; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri

8 – GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞARI SIRASI VE İTİRAZ

Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinden ayrı ayrı olmak üzere tam puanı 100’dür. Ayrıca Sözlü Sınavda da tam not 100 puandır. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılmaları için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarından alınan notların her birinin 60 puandan az bu grupların toplam not ortalamasının ise 70 puandan aşağı olmaması şarttır. Yabancı Dil Sınavı Notu Ortalamaya dahil edilmez.

Yazılı Sınav Sonuçları Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yayınlanır. Ayrıca yazılı sınavda başarı gösterenler iadeli taahhütlü bir mektupla yeri günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavı kazanan adaylara; duyurulan gün, saat ve yerde sözlü sınav yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yanında, zeka, ifade ve temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranış gibi kişisel özellikleri ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için giriş sınavı değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri tarafından tek not verilir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan veya yaptırılan araştırmalarda elde edilen istihbarat sonuçlarının da müspet olması halinde yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notların ortalaması, adayın giriş sınavı notu olarak tespit edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Bu notlarında eşitliği halinde öncelikle yabancı dil notlarına bunlarında eşit olması durumunda hukuk notlarına bakılır ve notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile giriş sınavı değerlendirme komisyonuna yapılabilir. Bu itirazlar, giriş sınavı değerlendirme komisyonu tarafından en geç 10 (on) iş günü içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

9 – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İnsan ları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazeret olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz ve yerine puanı yüksek diğer aday atanır.

İlan olunur.

Yorum Yaz

DESTEK İÇİN YORUM YAZ PAYLAŞ